Zmluvy

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. Z59130010 o dobere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s.r.o. Bratislava 31.3.2020 01.04.2020
Dohoda č.20/35/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 31.3.2020 01.04.2020
Kúpna zmluva č.Z20205849_Z CESTNÉ STAVBY MICHALOVCE s.r.o. Michalovce 31.3.2020 01.04.2020
Dohoda o zabezpečení povinnej práce Okresný súd Humenné 20.3.2020 23.03.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 405 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava 20.3.2020 21.03.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-Zmluva o predaji zariadeniabalík služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 16.3.2020 17.03.2020
Dodatok č.2 k Zmluve č. 462 o množstevnom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzatvorenej dňa 18.02.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.09.2009 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 16.3.2020 17.03.2020
Zmluva č. 1418 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Marián Pančura 15.3.2020 16.03.2020
Dohoda o dočasnom užívaní priestorov Ravold s.r.o. Tyršová 1709/18 066 01 Humenné 10.3.2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 1406 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu uzavretej medzi TS mesta Humenné a MONTTER s.r.o., Humenné MONTTER s.r.o. 9.3.2020 10.03.2020
Zmluva č. 1422 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Ahmet Kurupinar 8.3.2020 09.03.2020
Zmluva č. 1419 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Fitcentrum PANDA s.r.o. 2.3.2020 03.03.2020
Zmluva č. 1420 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Eva Babjaková – AZ dizajn 2.3.2020 03.03.2020
Zmluva o zverení majetku do správy č. 359/2020 Mesto Humenné 29.2.2020 01.03.2020
Dohoda o prenesení zodpovednosti Mesto Humenné 28.2.2020 29.02.2020
Kúpna zmluva č. Z20202873_Z MAT-obaly, s.r.o. Prievidza 7.3.2020 28.02.2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 26.2.2020 27.02.2020
Zmluva o poskytnutí verejných služieb 1-754654971909 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 26.2.2020 27.02.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb a zmluva o predaji zariadenia 1-757664650749 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 26.2.2020 27.02.2020
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných slžieb a Zmluva o predaji zariadenia 1-757670874787 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 26.2.2020 27.02.2020
 
 

Mesto Humenné ekoservis Envipak