Iné

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Oznámenie o zmene prevádzkových hodín na Separačnom dvore v Humennom 6.3.2024
Harmonogram jarného upratovanie v meste Humenné v roku 2023 6.3.2023
smernica zimnej údržby 2021-2022 9.11.2021
ZMENA vývozu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov od 1.6.2020 21.5.2020
Cenník priesad 2020 3.4.2020
Uznesenia 204_2019 12.3.2020
Jarné upratovanie v meste Humenné v roku 2020 11.3.2020
Prevádzkový poriadok Technických služieb mesta Humenné pre prevádzkovanie odstavných plôch motorových vozidiel 6.3.2020
VZD č. 160/2019 11.2.2020
Trhový poriadok, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov na trhovom mieste – zeleninové trhovisko, ulica Ševčenkova v Humennom 30.1.2020
zriaďovacia listina dodatok č.2 30.1.2020
zriaďovacia listina dodatok č.1 30.1.2020
Zriaďovacia listina 30.1.2020
S m e r n i c a č. 3 /2019 o pripravenosti Technických služieb mesta Humenné na zabezpečenie zimnej údržby mestských komunikácií v meste Humenné v zimnom období 2019/2020 22.10.2019
Všeobecné záväzné nariadenie z VIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom o podmienkach predaj výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území mesta Humenné 3.9.2019
Cenník v pohrebníctva 20.2.2019
Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska mesta Humenné

 

 

1.1.2019 01.01.2019
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak