Technické služby mesta Humenné

Služby

Zber a separovaný odpad Zber a separácia komunálneho odpadu Čistenie a úprava komunikácií Čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev Údržba verejnej zeleneÚdržba verejnej zelene Verejné osvetleniVerejné osvetlenie Pohrebisko Pohrebisko  

Technické služby mesta Humenné

sú príspevkovou organizáciou, ktorú zriadilo mesto Humenné Zriaďovacou listinou, schválenou na mestskom zastupiteľstve.

Dátum zriadenia:           1.  január 1996, na dobu neurčitú
Štatutárny orgán:          riaditeľ príspevkovej organizácie
Sídlo organizácie :         066 01  Humenné, ul. Sninská 27/1018

Organizácia svojim rozpočtom je napojená na rozpočet mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť.

Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu nákladov a výnosov a vo vlastnom mene nadobúda práva zaväzovať sa.

Vykonáva podnikateľskú činnosť v rozsahu povolenom zriaďovateľom, t.j. mestom Humenné za podmienok ustanovených zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Organizácie je zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností na zabezpečenie najmä týchto služieb:

 • Výstavba, opravy, údržba mestských komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava a oprava dopravného značenia.
 • Čistenie mestských komunikácií verejných priestranstiev, podchodov, vrátane uličných vpustí a autobusových čakární.
 • Prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia cestnej svetelnej signalizácie a o osvetlenia podchodov.
 • Správa a údržba mestského cintorína vrátane cintorína padlých v 2. svetovej vojne a Domu smútku.
 • Oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadových košov a kontajnerov.
 • Zakladanie a údržba verejnej zelene (záhony, trávniky, parky, verejné priestranstvá).
 • Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom za účelom zhodnocovania a zneškodňovania.
 • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zhromažďovanie a dočasné uloženie.
 • Prevádzka separačného dvora.
 • Správa a prevádzka verejných trhovísk, parkovísk a verejných WC.
 • Správa Priemyselného parku Guttmanovo.
 • Prevádzka a údržba zrekultivovaných a uzavretých skládok TKO
 • Zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti môžu Technické služby mesta Humenné vykonávať túto podnikateľskú činnosť :

 • Hospodárenie v mestských lesoch.
 • Predaj zeleninových a kvetinových priesad.
 • Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
 • Uskutočňovanie inžinierských stavieb

 

Mesto Humenné ekoservis Envipak