Technické služby mesta Humenné

NAŠE SLUŽBY

 STARÁME SA O TO, ABY SA NÁM V HUMENNOM KRAJŠIE ŽILO 

 

Sme príspevková organizácioa, zriadená Mestom Humenné Zriaďovacou listinou, schválenou na mestskom zastupiteľstve.

Dátum zriadenia:           1.  január 1996, na dobu neurčitú

Štatutárny orgán:          riaditeľ príspevkovej organizácie

Sídlo organizácie :         066 01  Humenné, ul. Sninská 27/1018

IČO: 00186155; DIČ: 2021216736

  

Organizácia svojim rozpočtom je napojená na rozpočet mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť.

Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu a vo vlastnom mene nadobúda práva zaväzovať sa.

Vykonáva podnikateľskú činnosť v rozsahu povolenom zriaďovateľom, t.j. mestom Humenné za podmienok ustanovených zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Organizácie je zriadená za účelom plnenia verejnoprospešných činností na zabezpečenie najmä týchto služieb:

 • Výstavba, opravy, údržba mestských komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava a oprava dopravného značenia 
 • Čistenie mestských komunikácií verejných priestranstiev, podchodov, vrátane uličných vpustí a autobusových čakární.
 • Prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia cestnej svetelnej signalizácie a o osvetlenia podchodov.
 • Správa a údržba mestského cintorína vrátane cintorína padlých v 2. svetovej vojne a Domu smútku.
 • Oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadových košov a kontajnerov.
 • Zakladanie a údržba verejnej zelene (záhony, trávniky, parky, verejné priestranstvá).
 • Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom za účelom zhodnocovania a zneškodňovania.
 • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zhromažďovanie a dočasné uloženie.
 • Prevádzka separačného dvora.
 • Správa a prevádzka verejných trhovísk, parkovísk a verejných WC.
 • Správa Priemyselného parku Guttmanovo.
 • Prevádzka a údržba zrekultivovaných a uzavretých skládok TKO
 • Zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zmysle platných predpisov v odpadovom hospodárstve

Nad rámec predmetu hlavnej činnosti môžu Technické služby mesta Humenné vykonávať túto podnikateľskú činnosť :

 • Hospodárenie v mestských lesoch.
 • Predaj zeleninových a kvetinových priesad.
 • Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
 • Uskutočňovanie inžinierských stavieb

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA A DODATKY:

 

SÚHLASY:

 

CHCEM NAHLÁSIŤ PROBLÉM :

ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV : 0903 272 398

PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA: 0903 272 401

ZBER ODPADU: 0903 272 406

ÚDRŽBA ZELENE: 0911 929 146

ZIMNÁ ÚDRŽBA: 0903 622 518

PARKOVANIE : 0903 272 415 

TRHOVISKO: 0903 272 402

sekretariat@tshe.sk

Mesto Humenné logo kosit Envipak