Povinnosť platby za parkovanie začína od pondelka 1. júna 2020   Technické služby mesta Humenné po nútenej prestávke, zapríčinenej dopracovaním požiadaviek Komisie MsZ - dopravy a verejného poriadku, Dopravného...
Technické služby mesta Humenné

    ZAKAZUJE sa vhadzovať do nádob na komunálny odpad - biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, objemné a nebezpečné odpady, pneumatiky, odpadové oleje z motorových vozidiel. Zložky triedeného odpadu...
Zber a separovaný odpad

Technické služby mesta Humenné dávajú na vedomie širokej verejnosti, že počnúc dňom 27. apríla 2020 opäť sprístupňujú Zeleninové trhovisko na Ševčenkovej ulici v Humennom. V zmysle povolenia z Úradu...
Technické služby mesta Humenné

  Predaj  priesad  sa presúva zo Skleníkového hospodárstva pred obcov Lackovce na  Zeleninové trhovisko na ulici Ševčenkovej ulici v Humennom.     !!! Priesady paradajok a paprík sú k...
Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné logo kosit Envipak