Oznamujeme predsedom SVB, domovníkom a dôverníkom, ktorým neboli odovzdané košíky a kompostovateľné sáčky na povinný zber kuchynského odpadu, aby si predmetné položky prišli prevziať osobne do...
Technické služby mesta Humenné

Zber a separovaný odpad

Zber a separovaný odpad

V zmysle § 9 Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Z. z. zjazdnosť mestských...
Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné logo kosit Envipak