Technické služby mesta Humenné, Sninská 27, 066 01 Humennév zastúpení Ing. Milanom Kurucom, riaditeľom TS v y h l a s u j ú Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku...
Technické služby mesta Humenné

Povinnosť platby za parkovanie začína od pondelka 1. júna 2020   Technické služby mesta Humenné po nútenej prestávke, zapríčinenej dopracovaním požiadaviek Komisie MsZ - dopravy a verejného poriadku, Dopravného...
Technické služby mesta Humenné

    ZAKAZUJE sa vhadzovať do nádob na komunálny odpad - biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, objemné a nebezpečné odpady, pneumatiky, odpadové oleje z motorových vozidiel. Zložky triedeného odpadu...
Zber a separovaný odpad

Technické služby mesta Humenné dávajú na vedomie širokej verejnosti, že počnúc dňom 27. apríla 2020 opäť sprístupňujú Zeleninové trhovisko na Ševčenkovej ulici v Humennom. V zmysle povolenia z Úradu...
Technické služby mesta Humenné

Mesto Humenné logo kosit Envipak