V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť nasledovným harmonogramom.   Termín akcie - 08. 03. - 02. 04. 2019 - I. etapa...
Technické služby mesta Humenné

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov a kríkov podľa priloženého harmonogramu. Vzhľadom na kapacitné možnosti Technických služieb...
Údržba verejnej zelene

  V meste Humenné bude v roku 2019 prebiehať mesačny vrecový zber  a odvoz separovaného podľa: Harmonogram zberu SO 2019       Žiadame Vás vrecia vyložiť vo vyznačený deň v čase od 9.00-7.00 hod. ku KUKA nádobe/rodinné...
Zber a separovaný odpad

Mesto Humenné ekoservis Envipak