Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov (zákon č. 79/2015 Z.z). Je založený na   u v e d o m e l e j   č i n n o s t i   o b č a n o v,  ktorí primárne...
Zber a separovaný odpad

  Harmonogram strojového zametania chodníkov v správe Mesta Humenné r. 2019Harmonogram strojového čistenia komunikácií v správe Mesta Humenné na rok 2019
Technické služby mesta Humenné

V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť nasledovným harmonogramom.   Termín akcie - 08. 03. - 02. 04. 2019 - I. etapa...
Technické služby mesta Humenné

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov a kríkov podľa priloženého harmonogramu. Vzhľadom na kapacitné možnosti Technických služieb...
Údržba verejnej zelene

Mesto Humenné ekoservis Envipak