Zber a separovaný odpad

Zber komunálneho a separovaného odpadu

Vedúca strediska: PhDr. Dagmar Krajníková, tel.: 0903 272 406

Harmonogram zberu separovaného odpadu pre rodinné domy na rok 2024

 

 

 Všetko čo potrebujete vedieť o plastoch

→ Zber odpadu z dreva 

→ Ako počas sviatkov vytvoriť čo najmenej odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG 0022

Rodinné domy a vývoz TKO

K rodinným domom sú určené 110 l KUKA nádoby s vývozom 1 x týždenne. V súčastnosti TS vyvážajú odpad  z cca 1776 takýchto nádob.

Poplatky za komunálny odpad pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom v Humennom, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

Poplatok pripadajúci na 1 občana je stanovený vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta o miestnych daniach a poplatkoch. Výšku sadzby schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Humennom.

Bytové domy a vývoz TKO

K bytovým domom sú určené 1100 l kontajnery s vývozom 2x týždenne. V súčastnosti Technické služby realizujú vývoz 583 takýchto kontajnerov.

Poplatok na občana je stanovený vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta o  miestnych daniach a poplatkoch. Výšku sadzby schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Humennom.

Poplatky za KO pre občanov mesta sú vyrubované každoročne Mestským úradom v Humennom, podľa počtu obyvateľov v domácnosti na základe platobného výmeru.

IMG 0015

Podnikatelia a vývoz TKO 

Podnikateľom a živnostníkom sa zabezpečuje vývoz podľa uzatvorených zmlúv o odpadoch s Technickými službami. V zmluve sa stanovia podmienky, ceny a cykly vývozu. Poplatky sú v tomto prípade uhrádzané Technickým službám mesta Humenné v zmluvne stanovenej výške.

 
 
 
 
 
001
 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak