Technické služby mesta Humenné

mapa 

ADRESA

Technické služby mesta Humenné, Snínska ulica 27/1018, 066 01 Humenné

KONTAKT

PhDr. Dagmar Krajníková - zástupkyňa riaditeľa, vedúca strediska

telefón:+421 57 775 4356;  +421 903 272 406, e-mail: krajnikova@tshe.sk

Jozef Savary - majster

telefón: +421 911 562 920;  e-mail: savary@tshe.sk

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na  separačný  dvor    JE   POVOLENÝ    len  vývoz  vytriedených   zložiek   komunálneho  odpadu   pre   o b č a n o v   s    t r v a l ý m   p o b y t o m   v  meste  H u m e n n é ,  ktorí  majú  uhradený  poplatok  za  vývoz  komunálneho  odpadu.

Občania sú na výzvu pracovníkov separačného dvora povinní preukázať sa dokladom totožnosti alebo dokladom o zaplatení poplatku za vývoz odpadu pre aktuálny kalendárny rok. V prípade, že sa občan potrebnými dokladmi nepreukáže, nebude mu umožnené odpad odovzdať.

Na separačný dvor je možné odovzdať len vytriedené zložky komunálneho odpadu:

BEZPLATNE, každý deň v týždni od 06,00 hod. -14,00 hod. podľa pokynov zodpovedných osôb ; 15,00 hod. - do 22,00 hod. podľa pokynov SBS a to osobitne:

 • Plasty
  fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach;fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
  - penový polystyrén, nesmie sa miešať s ostatnými plastami, ukladá sa do samostatných vriec
  - plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
 • Papier a lepenka
  noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice
  - nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
 • Sklo
  sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
  - nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok
 • Kompozitné obaly – Tetrapaky
  viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
 • Obaly z kovu
  kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
  - kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
 • Obaly z dreva
  drevené debničky od ovocia a zeleniny, okenné rámy bez sklenenej výplne
 • Biologicky rozložiteľný odpad
  tráva, konáre, lístie, ihličie, odumreté rastliny, burina..
 • Objemný odpad
  veľkorozmerný odpad – drevo, nábytok, gauče, kreslá, dvere.. a pod., drevené časti nábytku – LEN v demontovanom stave
 • Textil a obuv
  do určených kontajnerov
 • ELEKTROODPAD
  veľké a malé spotrebiče, spotrebná elektronika, elektrické a elektronické zariadenia, ktoré musia byť vždy v kompletnom stave, svetelné zdroje: žiarivky, neónky a žiarovky z domácnosti
 • Batérie a akumulátory
  z motorových vozidiel
 • Motorové, prevodové a mazacie oleje
 • Farby, tonery, lepidlá, riedidla

ZA POPLATOK, každý pracovný deň  podľa pokynov zodpovedných osôb v čase od 06,00 hod. do 10,30 hod.; od 11, 00 hod. do 14,00 hod.

 • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
  najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina...

  - množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,072 €/kg v zmysle platného   

                 

 

Na separačný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz:

 • zmesového komunálneho odpadu, t. j. zmiešaného odpadu z domácností,,
 • PNEUMATÍK, ktoré sú od 01.01.2016 povinní bezplatne prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

 

 

NÁVOD NA TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

DSO BRO obj.odpadBROSkloPapierPlastyletak1letak2

 

ZVEREJŇOVANIE :Odvoz a separácia odpadu

Mesto Humenné logo kosit Envipak