Zmluvy

Zmluvy zverejnené na starej webovej stránke

 

Zverejňovanie zmlúv od 01.04.2022   v zmysle novely zákona o slobode informácií, ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

miesto zverejnenie:       https://www.crz.gov.sk/

 

Názov Partner Popis Dátum uverejnenia Dátum účinnosti
Zmluva o poskytnutí služieb č. Z2022843_Z Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina 22.2.2022 01.03.2022
Zmluva o zverení majetku do správy č. 151/2022 Mesto Humenné 15.2.2022 16.02.2022
Zmluva o zverení majetku do správy č. 150/2022 Mesto Humenné 15.2.2022 16.02.2022
Zmluva o zverení majetku do správy č. 149/2022 Mesto Humenné 15.2.2022 16.02.2022
Zmluva o zverení majetku do správy č. 145/2022 Mesto Humenné 15.2.2022 16.02.2022
DODATOK č. 1 K zmluve o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb INISOFT s.r.o. Banská Bystrica 14.2.2022 15.02.2022
Zmluva o poskytnutí služieb č.Z2022803_Z SPB Security ..o. Bratislava 9.2.2022 10.02.2022
Zmluva č. 1486 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Nikola Švábová Ochraňová Janka Kráľa 423/4, 066 01 Humenné 31.1.2022 01.02.2022
Zmluva pre nakladanie s odpadom HATTECH, s.r.o. Humenné 1.2.2022 31.01.2022
Kúpna zmluva č. Z2022356_Z KATIS s.r.o. Košice 31.1.2022 02.02.2022
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/22/10017 VÚB, a.s. Bratislava 18.1.2022 19.01.2022
Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve č. Z59130010 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov EBA, s.r.o. Bratislava 12.1.2022 13.01.2021
Príloha č. 3 ku zmluve o vývoze odpadu č. 24167 Márius Pedersen, a.s. Trenčín 10.1.2022 11.01.2022
Zmluva č. 1483 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Mesto Humenné -Zariadenie pre seniorov 2.1.2022 03.01.2022
Zmluva č. 1484 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu ZN TRANS, s.r.o. Gaštanová 77/25, 067 83 Kamenica n/Cir. 2.1.2022 03.01.2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 310 množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu RUMIDO s.r.o. Sídlo: Na Podskalku 1095/34, 066 01 Humenné (Laborecká 68, HÉ 31.12.2021 01.01.2022
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Ing. Jozef Mikluš -JM Malý Lipník 96 31.12.2021 01.01.2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o prevádzke triedeného zberu č. ZPV0715201504/A ENVI-PAK, a.s. Bratislava 31.12.2021 01.01.2022
Zmluva o poskytovaní služieb zberu, odvozu a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 1/BRO/2022 Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. 31.12.2021 01.01.2022
Zmluva o prevode správy majetku Správa rekreačných a športových zariadení Humenné 30.12.2021 01.01.2022
 
 

Mesto Humenné logo kosit Envipak