Údržba verejnej zelene

Oznámenie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu 2/2023 (konáre, tráva, lístie)

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov podľa harmonogramu 2/2023. 

Prosíme triediť samostatne:  - tráva, lístie, ostrihané živé ploty

                                                    - konáre, drevo

 

Zároveň určujeme množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom

 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu  2/2023:

 

TERMÍN LOKALITA
03.-05.10.    Vaľaškovská, Čulenová, Čapajevová, Jasenovská, Na Podskalku, Lúčna, Jaena, Letná, Kukučínová
09.-12.10.   Gaštanova, Budovateľská, Dubová, javorová, Riečna, Ružová, Starinská, Suchý Jarok, Agátová, Lieskovčík
16.-19.10.    Gagarinová, Iljikčana, Jánošíkova, Kudlovská, Liesková, Pod lesom, Sídl. Poľana, Stavbárska,Šmidkého, Wolkerova, Záhradná, Kalininova  
23.-24.10.    Štúrová, Pugačevová, Kpt. Nálepku, Sládkovičova, Staré Kasárne, Československej Armády, Brestovská, Sovietskych hrdinov , Domašanská, Petrušovského, Janka Kráľa, Hviezdoslavová, Majakovského 
26.-27.10.    Osloboditeľov, Sadová, Lipová, Jilemnického sady, Fučíkové sady, Orechová, Lesná  

 

 

Vzhľadom  na  kapacitné  možnosti Technických  služieb mesta  Humenné, upozorňujeme občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených  termínov a určených lokalít realizovaný.

  

Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu.

V prípade mestských lokalít, ktoré niesú v harmonograme uvedené, požadujeme, aby sa v prípade záujmu  o túto službu obyvatelia prihlásili 4 dni vopred,buď telefonicky alebo emailom.

  

Kontaktné osoby : Ing. Františka Mudra,  tel. č.: 0905 422 392,   mail: mudra@tshe.sk

            

 

Technické  služby  mesta  Humenné  ako  poskytovateľ   b e z p l a t n é h o  odvozu bioodpadu vyhradzujú právo  p r e r u š i ť  plánovaný zber v prípade neodkladných a nepredvídaných prác a služieb.

Mesto Humenné logo kosit Envipak