Technické služby mesta Humenné

Zimná údržba mestských komunikácií v meste Humenné

Začiatok zimnej údržby miestnych komunikácií je stanovený  na 1. novembra a koniec na 31. marca príslušného roka.

Cieľom je zmierňovať dopady nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť a schodnosť komunikácií v meste. Podľa predpovede počasia preventívne ošetrujeme povrchy pred snežením alebo poľadovicou, priebežné odhŕňame a posypujeme cesty a chodníky počas sneženia, čo najrýchlejšie zabezpečujeme, aby boli zjazdné a schodné.

 

Zjazdnosť na cestách (v zmysle § 9 Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č.135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Z. z.)

- I. triedy v okrese Humenné zabezpečuje Slovenská správa ciest  Košice............tel.: 055 727 72 86,

- II. a III. triedy v meste Humenné zabezpečuje Správa a údržba ciest PSK oblasť Humenné........ tel.: 057 756 12 10,

Na ostatných komunikáciách a chodníkov v meste Humenné zjazdnosť zabezpečujú Technické služby mesta Humenné.

Mesto Humenné zriaďuje pre potreby riadenia zimnej služby operačný štáb zimnej služby. Členmi štábu zimnej služby sú zástupcovia rozhodujúcich organizácií zabezpečujúcich zimnú službu, zástupcovia ORHaZZ, ORPZ - ODI, prípadne ďalšie osoby podľa konkrétnej potreby.

Zoznam členov operačného štábu zimnej služby

Predseda:  Ing. Milan Kuruc,Technické služby mesta Humenné..................tel.: 057 775 50 20/ 0911 634 623

Členovia:  Ing. Ján Olšakovský, Mestský úrad Humenné .............................tel.: 0907 411 708

                  Miroslav Jevič, Mestská polícia Humenné.....................................tel.: 159

                  Ing. Jozef Kopáč, Technické služby mesta Humenné..................tel.: 057 788 00 51/ 0903 272 398

Štáb zimnej údržby zasadá po svojom ustanovení pred začiatkom zimného obdobia (najneskôr 15.novembra) a v priebehu zimného obdobia podľa vývoja poveternostnej situácie a potrieb riešenia konkrétnych úloh.  Úlohou štábu je najmä poznať organizáciu zimnej služby, pripravenosť zimnej služby vrátane jej dodávateľov na výkon zimnej údržby, spolupracovať pri riadení zimnej údržby najmä počas kalamitných situácií a kontrolovať plnenie prijatých opatrení v kalamitných situáciách.

 

Technika určená pre Zimnú údržbu

a) Vlastná technika

Typ vozidla

TRAKTOR

TRAKTOR

TRAKTOR

TRAKTOR

SYPAČ

SYPAČ

SKLÁPAČ

SYPAČ

SYPAČ REXTER

NAKLADAČ

MULTICAR

KRAMER

ŠPZ vozidla

HE 538 AA

HE 484 AA

HE 479 AA

HE 362 AC

HE 212 AP

HE 670BK

HE 209 AP

HE 365 AI

HE 240 CN

HE Z027

HE 495 BR

HE Z096HE 

Rok výroby

1988

2000

1988

2008

1976

2016

1988

1983

2009

1989

2013

2023

Účel

odhŕňanie komunikácií

odhrabanie komunikácií

odhrabanie komunikácií

odhrabanie komunikácií

posyp komunikácií

posyp komunikácií

rozvoz posypového materiálu/odvoz snehu

posyp komunikácií

rozvoz posypového materiálu/odvoz snehu

nakladanie posypového materiálu

odhŕňanie a posyp komunikácií

nakladanie posypového materiálu

b) Cudzia technika

Pri vyhlásení stavu ohrozenia bude použitá aj technika cudzích organizácií. O počte a druhu techniky (nákladné autá, nakladače a pod.)  rozhoduje predseda operačného štábu (riaditeľ TS), na základe dohodnutých podmienok s príslušnými organizáciami.

  

Zimná údržba miestnych komunikácií zahŕňa predovšetkým údržbu hlavných a vedľajších komunikácií, parkových chodníkov, schodov, pešej zóny a zastávok MHD na území mesta v poradí významu a dôležitosti, dopravného zaťaženia a stavu komunikácií.

Poradie dôležitosti : 

I.poradie dôležitosti

A) Ulice po ktorých premáva MHD                            B) Ďalšie priority

 

Sadová ulica

Sídl. III. za objektom pošty

Lesná

Ul. Tolstého

Hrnčiarska ulica

Ul. chemlonská

Ulica osloboditeľov

Nemocnica A. Leňa

Sokolovská ulica

Poliklinika - Ul. Švermova

Laborecká ulica (po Štefánikovu za koľajnicami)

Zdravotné stredisko - Sídl. III.

Nám. Slobody (za železnič. priecestím – obojstranne)

materské školy

Štefánikova (za železnič. priecestím – obojstranne)

základné školy

Sídlisko Pod Sokolejom

stredné školy

Nemocničná ulica

úrady

Krátka

Dom smútku - Ul. Janka Kráľa

Ulica 1. mája

Ul. 26. novembra

Gaštanová ulica

Námestie slobody

Dubník

Platené parkoviská

Poľana

Ul. Janka Kráľa

Laborecká ulica

Parkovisko pri okresnom súde

Kudlovská ulica

Ul. Pugačevova

Ulica Šmidkého

 

Stavbárska ulica

 

Ulica Kalininova

 

Poľná

 

nástupište SAD (železničná stanica)

 

Ulica Komenského

 

Fidliková ulica

 

Suchý jarok

 

 

II. poradie dôležitosti     III. poradie dôležitosti

Fučíkove sady

Jánošíkova

Jilemnického sady

Gagarinova

Gorkého ul.

Záhradná

Sídl. Poľana

Wolkerova

Majakovského

Vihorlatská

Mierová - úsek MK

Kukorelliho (medzi blokmi)

Budovateľská

Lipová

Iljikčana

Puškinova

Sovietskych hrdinov

Sídl. II (vnútroblokové)

Domašanská

Hrnčiarska (k futbalovému ihrisku)

Petrušovského

Kukučínova

Čsl. armády

Sídl. I (vnútroblokové)

Štúrova

Dubník - ostatné MK

Sládkovičova

Školská

Hviezdoslavova

Gaštanová

Dobrianskeho

Orechová

Duchnovičova

Vaľaškovce (Čulenova, Čapajevova)

Tyršova

Pod Lesom

Sídl. III (Darg. hrdinov a Třebíčska)

Liesková

Sídl. Pod Sokolejom (medzi blokmi)

Jasenovská (k Oldrati)

Ul. SNP

Lúčna

 

Lieskovčík

 

Sídl. Pod Sokolejom IBV

Poradie dôležitosti chodníkov pre výkon ZÚ

Staničná

Mierová - po kasárne

Vihorlatská

Sokolovská

Ševčenkova

Osloboditeľov

Sídl. Pod Sokolejom

Sídl. Pod Sokolejom

Sídl. III

spoj. chodník sídl. II A

Budovateľská

Sídl. III (za poštou)

Spoj. chodník Oslobod. a Lesná

Dubník

Hrnčiarska

Pugačevova

Park Mieru - vydlažd. plochy

Školská

Mierová

Krátka

1. mája

Nadjazd

Komenského

Brestovská

Družstevná

Sninská

Nemocničná

Duchnovičova

Hviezdoslavova

Čsl. armády

Kudlovská

Štúrova

Nám. Slobody

Na Podskalku

26. novembra

Lipová

Štefánikova

Chemlonská

Kukorelliho

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak