Technické služby mesta Humenné

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2020-2022

26. 11. 2019 - 11. 12. 2019

Podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce je pred schválením zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť.

Vyvesením Návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Humenné na roky 2020 – 2022 dňa 26. novembra 2019 začína plynúť 15 – dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť zdôvodnené pripomienky k návrhu:

a) v písomnej forme na adresu:Technické služby mesta Humenné Sninská 1018/27 066 01 Humenné
b) v elektronickej forme na adresu: murgova@tshe.sk
c) ústne do zápisnice na Technických službách mesta Humenné

 

Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Humenné: 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak