Technické služby mesta Humenné

Zberné nádoby na použité jedlé oleje a tuky

Technické služby mesta Humenné rozmiestnili 27. októbra 2022 68 ks zberných nádob čiernej farby s oranžovým vekom  s objemom 240 litrov, na ukladanie separovaného odpadu – použitých jedlých olejov a tukov z domácnosti. 

Kontajnery sú umiestnené v rámci celého mesta, vrátane priestorov okolo IBV (individuálna bytová výstavba, rodinné domy). Je to novinka, ktorú uplatňujeme ako jedno z mála miest na Slovensku a robíme tak za účelom skvalitnenia životného prostredia a zvýšenia miery separovateľnosti.

Osobným jednaním sa nám podarilo s firmou Trafin Oil dosiahnúť veľmi výhodnú zmluvu, zahŕňujúcu zber použitých kuchynských olejov vrátane dodávky kontajnerov, pričom spomínanú službu a dodávku kontajnerov budú realizovať bezodplatne. Firma Trafin Oil je špecializovanou firmou pôsobiacou v oblasti nakladania s odpadmi, ktorá ma pre svoju činnosť všetky platné doklady a rozhodnutia orgánov štátnej správy a iných príslušných orgánov. V rámci podpísanej zmluvy sa poskytovatľ služby zaväzuje samostatne a na vlastne náklady zbierať, odviesť a zneškodniť odpady, vedené v katalógu odpadov pod číslom 20 01 25 – jedlé oleje a tuky.

 

Aký typ olejov a tukov sa zbiera?

 • použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál,
 • všetky typy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, olivový a pod.)
 • živočíšny tuk (maslo, masť, výpek)
 • zbavené tuhých nečistôt – zvyškov jedál, preto je vhodné ich precediť cez sitko
 • precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, olej z vyprážania a fritovania, atď.
 

Do oranžovo-čiernych nádob  n e p a t r í :

 • mazivá, motorové a hydraulické oleje,
 • olej v sklenených fľašiach,
 • prázdne obaly od olejov a tukov,
 • iné komunálne odpady.
 

Spôsob zberu jedlých olejov a tukov:

 • použitý jedlý kuchynský olej zbavíme tuhých nečistôt-vhodné  je precediť cez sitko,
 • jedlý olej, ktorý má izbovú teplotu, prelejeme do plastovej fľaše so závitovým uzáverom,
 • uzatvorenú plastovú fľašu, naplnenú jedlým olejom, vložíme do oranžovej zbernej nádoby v stanovišti.

 

 • Prosíme nevylievajte olej priamo do zberných nádob na stanovišti

 

 

Upozorňujeme občanov, aby si pozorne prečítali vylepené oznamy na každom kontajneri !

 

 

 20221028 081740

Mesto Humenné logo kosit Envipak