Technické služby mesta Humenné

Parkovanie

Technické služby mesta Humenné prevádzkujú a spravujú na území mesta Humenné šesť parkovísk.

 

Zoznam parkovísk s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné:

1. Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica

2. Parkovisko pri budove “Sociálna poisťovňa”, Námestie Slobody

3. Parkovisko za budovou “Združená prevádzková budova – Okresný úrad Humenné”, Štefánikova ulica

4. Parkovisko pri budove “Mestské kultúrne stredisko”, Gorkého ulica

5. Parkovisko oproti budove “Mestský úrad Humenné”, Kukorelliho ulica

6. Parkovisko pri budove “Central Point”, Laborecká ulica

  

Prevádzková doba  parkovísk je nasledovná:

pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 hod.,

sobota od 8.00 do 12.00 hod.,

nedeľa, štátne sviatky, dni pracovného pokoja – bezplatne.

 

Na parkovisko s organizovanou prevádzkou má povolený vjazd a parkovanie :

- vozidlo s platným parkovacím lístkom zakúpeným zaslaním SMS ...........................................................................................................................0,50eur/hodina

- vozidlo za ktoré bol v pokladni Technických slžieb mesta Humenné na Sninskej ulici 27, zaplatený parkovací poplatok ročný, mesačný :

  →  mesačný parkovací poplatok …......................................................................................................................................................................................... 20 eur

   ročný parkovací poplatok ................................................................................................................................................................................................ 190 eur

    ročný parkovací poplatok pre podnikateľov, ktorí majú sídlo prevádzky pri spoplatnených parkoviskách*........................................................................ 60 eur

* potrebné preukázať sídlo prevádzky pri spoplatnenom parkovisku, na ktorom si budú upatňovať zľavu (napr. živnostenským listom, alebo výpisom z obchodného registra, v prípade prenájmu priestorov platnou zmluvou o prenájme)

 

Bezplatný vjazd na parkoviská a parkovanie na nevyhnutný čas je umožnený :

A. na všetky parkoviskách s organizovanou prevádzkou v správe Technických služieb mesta Humenné :

- vozidlám záchrannej zdravotnej služby pri pracovnom výkone

- vozidlám Polície SR

- vozidlám Hasičského zboru SR pri pracovnom výkone

- vozidlám prepravnej služby pri výkone sociálnej služby

- vozidlám prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s platným parkovacím preukazom

- zásobovacím vozidlám, ktroých dĺžka státia nepresiahne dobu 45 minút

B. na Parkovisko pri budove “Mestského kultúrneho strediska”, Gorkého ulica:

- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 1554 na ulici Gorkého **

C. na Parkovisko pri budove “Dom služieb”, Mierová ulica:

- vozidlám, ktorých majiteľmi sú obyvatelia bytového domu č. 33 na ulici Mierova**

** preukaz opravňujúci bezplatné užívanie parkovíska bude obyvateľom príslušného bytového domu, po preukázaní oprávnenosti ( občianský preukaz, platná nájomná zmluva), vydaný na Technických službách mesta Humenné na ulici Sninskej 27 v Humennom. Preukaz sú povinní umiestniť na viditeľnom mieste.

 

Novinkou je platba parkovného prostredníctvom mobilu zaslaním SMS, ktorá ponúka flexibilitu pre občanov bez potreby použitia hotovosti, platobnej karty či bankového účtu, nezávislosť od dostupnosti a vzdialenosti parkovacieho automatu, nezávislosť od otváracích hodín predajného miesta.

 

Vodiči motorových vozidiel sú povinní ihneď po zaparkovaní zakúpiť si parkovací lístok  cez  SMS na telefónne číslo 2200 v tvare       HE (medzera) EČV vozidla (medzera) počet hodín  →  cena parkovného: 0,50 eur za hodinu

Následne im príde potvrdzujúca správa - odpovedná SMS s parkovacím lístkom a a všetkými potrebnými informáciami. 10 minút pred  uplynutím predplateného času parkovania dostávajú upozornenie, že si môžu parkovanie jednoducho predĺžiť - rovnako, ako si ho objednali - zaslaním SMS. 

Samotné spoplatnenie prebieha buď priamo z kreditu (v prípade predplatenej karty) alebo prostredníctvom mesačného účtu za mobilné služby (v prípade paušálneho programu).

Služba je dostupná pre zákazníkov všetkých slovenských mobilných operátorov.

Majitelia smartfónov so systémami Android alebo iOS to majú ešte jednoduchšie vďaka mobilnej aplikácii SMS Platby

Pre neznalých alebo starších ľudí bude zamestnanec Technických služieb mesta Humenné po dobu dvoch mesiacov, priamo na parkovisku vydávať  klasické parkovacie lístky v hotovosti.

 

Parkovací lístok - daňový doklad

 

Pri vstupe na každé spoplatnené parkovisko bude umiestnená tabuľa s návodom.

 

 

VZOR PLATNÝCH NEPRENOSNÝCH PARKOVACÍCH KARIET VYDÁVANÝCH TECHNICKÝMI SLUŽBAMI MESTA HUMENNÉ:

 

 

 

PLATNÝ PARKOVACÍ PREUKAZ VYDANÝ UPSVaR PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE OSOBY S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak