Technické služby mesta Humenné

Predmet činnosti

Zber a separovaný odpad Zber a separácia komunálneho odpadu Čistenie a úprava komunikácií Čistenie ciest, chodníkov a verejných priestranstiev Údržba verejnej zeleneÚdržba verejnej zelene Verejné osvetleniVerejné osvetlenie Pohrebisko Pohrebisko  

 • Výstavba, opravy, údržba mestských komunikácií vrátane zimnej údržby, úprava a oprava dopravného značenia.
 • Čistenie mestských komunikácií verejných priestranstiev, podchodov, vrátane uličných vpustí a autobusových čakární.
 • Prevádzkovanie a údržba verejného osvetlenia cestnej svetelnej signalizácie a o osvetlenia podchodov.
 • Správa a údržba mestského cintorína vrátane cintorína padlých v 2. svetovej vojne a Domu smútku.
 • Oprava a údržba fontán, parkových lavičiek, odpadových košov a kontajnerov.
 • Zakladanie a údržba verejnej zelene (záhony, trávniky, parky, verejné priestranstvá).
 • Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom za účelom zhodnocovania a zneškodňovania.
 • Nakladanie s nebezpečnými odpadmi – zhromažďovanie a dočasné uloženie.
 • Separácia odpadov – zhromaždenie a dočasné uloženie.
 • Správa a prevádzka verejných trhovísk, parkovísk a verejných WC.
 • Správa Priemyselného parku Guttmanovo.

Mesto Humenné ekoservis Envipak