Technické služby mesta Humenné

Harmonogram jesenného upratovania v meste Humenné v roku 2021

Termín akcie 06. 10. 2021 – 27.10. 2021

 s prihliadnutím na pandemickú situáciu COVID 19 v rámci celej SR a mesta Humenné

V súvislosti so zabezpečením jesenného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť následovným harmonogramom jesenného upratovania.

1. Rozsah činností

- čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov, cintorína

- upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov,

- údržba trávnatých plôch,

- odstraňovanie divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta.

 

2. Propagácia akcie

  •     spravodajstvo HNTV
  •     www.tshe.sk
  •     www.humenne.sk

 

3. Materiálno-technické zabezpečenie

Technické služby zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev. Počas jesenného upratovania budú Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvozom odpadu a čistením mesta vyčlenené mechanizmy:

  •     2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov,
  •     1 nákladné auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov,
  •     1 úžitkové vozidlo FIAT na zber drobného odpadu,
  •     v prípade potreby sa vyčlenia ďalšie mechanizmy.

 

4. Rozpis jesenného upratovania

Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Technických služieb, obyvateľmi mesta - majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády a drobnými obecnými službami pod vedením koordinátora.

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na objemný odpad – veľkorozmerný odpad (gauče, nábytky, kreslá, dvere) rozobraté na menšie časti : 

Dátum pristavenia kontajnera

Dátum  odvozu a premiestnenie kontajnera

 

Lokalita

06.10.2021

08.10.2021

Jasenovská cíp, Jasenovská 105, Na Podskalku, Čapajevova-Valaškovská, Valaškovská most, Košická MHD, Jasenovská ihrisko

08.10.2021

11.10.2021

Kudlovská zvonica, Kudlovská točňa, Kudlovská-Poľana, Šmidkeho nad ZŠ, Jánošikova-Kalininova, Pod lesom pri č. 9 a pri č. 18

11.10.2021

13.10.2021

J.Kráľa, Domašanská, Sov. hrdinov, Brestovská 2x, Záhradná, Majakovského

13.10.2021

15.10.2021

Sadová MHD, Osloboditeľov, Orechová pri č. 32 a pri č. 16, Fuč. sady, Jil. sady , Lipová medzi 25-27

15.10.2021

18.10.2021

Sídl. Poľana park, Sídl. Poľana pri 59, Sídl. Poľana pri 37, Sídl. Poľana 51Lieskova, Kukučínova, Jasenovská bytovka

18.10.2021

20.10.2021

Pugačevova 1, Čsl.armády – Pugačevova, Pugačevova 20, Družstevná 1469, Kukorelliho, Štúrová vým., Štúrová archív

20.10.2021

22.10.2021

Gaštanová CO, Gaštanová 110, Gaštanová dent.stred., Na Lieskovčíku, Agátová, Starinská stred MHD, Budovateľská

22.10.2021

25.10.2021

Starinská točňa, Starinská pod ihriskom, Starinská nad obchod, Suchý jarok, Valaškovská- Jasenovská, Poľná záhradkari

25.10.2021

27.10.2021

Laborecká 28, Třebíčska 14-15, Darg.hrdinov 15, Tyršova, Puškinova stred, Na Podskalku 20, Dobrianskeho 15

 

Termín ukončenia jesenného upratovania 10.11.2021

 

Bližšie informácie na nižšie uvedených číslach: 

775 43 56, 0903 272 406 - prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3  kontajnery na objemný odpad

788 00 53, 0905 422 392 - prevádzka verejnej zelene – poskytnutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného lístia, trávy a konárov. Harmonogram odvozu biologicky rozložiteľného odpadu.

775 50 20, 0903 272 415 – sekretariát TS

 

Veľkoobjemové kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné.

 

Do kontajnera nepatrí:

- biologicky rozložiteľný odpad , elektroodpad, pneumatiky, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, plasty, papier, sklo, obaly z kovu, tetra paky.

 

Kam s nimi?

 

Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) majú občania možnosť doviezť do areálu TS, Sninská 27, Humenné v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok celoročne. Súčasťou harmonogramu je aj harmonogram zberu BRO, ktorý tvorí samostatnú časť                                                          - bližšie informácie na  t. č.: 0905 422 392, 0903 272 398, www.tshe.sk, www.humenne.sk.

 

Akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok (bližšie informácie na tel. čísle 057/775 43 56, 0903 272 406).

 

Pneumatiky – odovzdať do autoservisu, nie do kontajnerov !!!

 

Plasty, papier, sklo, obaly z kovu a tetra paky – vrecový zber RD a kontajnery na sídliskách, ale je aj možnosť odovzdať na zberný dvor.

 

ZAKAZUJE SA vhadzovať alebo ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do kontajnerov, alebo ku kontajnerom. Občania mesta Humenné môžu odovzdať odpad v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok, na prevádzku TS, Sninská 27, Humenné. Drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 spoplatnený v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN mesta o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady č. 160/2019, vo výške 0,048 €/kg. Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.

 

 

 

V Humennom 14.9.2021

 

 

                                                                                                                                                                                                                            Ing. Milan Kuruc

                                                                                                                                                                                                        riaditeľ Technických služieb mesta Humenné

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak