Údržba verejnej zelene

Oznámenie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu 2/2021 (konáre,tráva,lístie)

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.  

 

Zber sa vykonáva v dvoch skupinách samostatne: 1. skupina: tráva, lístie, ostrihané živé ploty

                                                                                         2. skupina: konáre, drevo

 

 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu  2/2021: 

Úsek 1: Vaľaškovská, Čulenova, Čapajevova, Jasenovská, Na Podskalku, Lúčna, Kukučínova  
Úsek 2:  Štúrova,Pugačevova,Kpt.Nálepku, Sládkovičová, Staré kasárne,Československej Armády, Brestovská, Sovietských hrdinov,Domašanská,Petrušovského,Janka Kráľa, Hviezdoslavova, Majakovského
Úsek 3: Gagarinová, Iljikčana, Jánošíkova, Kudlovská, Liesková, Pod Lesom. Sídl. Poľana, Stavbárska, Šmidkého, Wolkerová, Záhradná, Kalininova
Úsek 4:Gaštanova, Budovateľska, Dubová, Javorová, Riečna, Ružová, Starinska,Suchý Jarok, Agátová, Lieskovčík
Úsek 5: Oslobodideľov, Sadová, Lipová, Jilemnického sady, Fučíkové sady, Orechová, Lesná  

 

 

                                           1. termín                                    2.termín

Úsek 1:          04.10.2021 - 06.10.2021                       27.10.2021
Úsek 2:           07.10.2021 - 08.10.2021                      28.10.2021
Úsek 3:           11.10.2021 - 15.10.2021                                       - 
Úsek 4:          18.10.2021 - 22.10. 2021                                      - 
Úsek 5:           25.10.2021 - 26.10.2021                      29.10.2021

 

 

 

Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu. V prípade mestských lokalít, ktoré niu sú v harmonograme uvedené, požadujem, aby sa v prípade záujmu o túto službu obyvatelia prihlásili  4 dni vopred, buď telefonicky alebo emailom.

 

Kontaktné osoby : Ing. Františka Mudra,  tel. č.: 0905 422 392,   mail: mudra@tshe.sk

                                Ing. Jozef Kopáč,           tel. č.: 0903 272 398,   mail: kopac@tshe.sk

 

Vzhľadom  na  kapacitné  možnosti Technických  služieb mesta  Humenné, upozorňujeme občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný.

Zároveň určujeme množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom.

 

Technické  služby  mesta  Humenné  ako  poskytovateľ   b e z p l a t n é h o  odvozu bioodpadu vyhradzujú právo  p r e r u š i ť  plánovaný zber v prípade neodkladných a nepredvídaných prác a služieb

Mesto Humenné logo kosit Envipak