Údržba verejnej zelene

Oznámenie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu 1/2022 (konáre,tráva,lístie)

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov a kríkov.  

Zber sa vykonáva v dvoch skupinách samostatne:   1. skupina: tráva, lístie, ostrihané živé ploty

                                                                                           2. skupina: konáre, drevo

 

Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu  1/2022:  

Rozdelenie ulíc mesta Humenné na úseky :

Úsek 1:Vaľaškovská, Čulenova, Čapajevova, Jasenovská, Na Podskalku, Lúčna, Kukučínova  

Úsek 2:  Gagarinová, Iljikčana, Jánošíkova, Kudlovská, Liesková, Pod lesom. Sídl. Poľana, Stavbárska, Šmidkého, Wolkerová,

Záhradná, Kalininova

Úsek 3:  Štúrova,Pugačevova,Kpt.Nálepku, Sládkovičová, Staré kasárne,Československej armády, Brestovská, Sovietských hrdinov,

Domašanská,Petrušovského,Janka Kráľa, Hviezdoslavova, Majakovského

Úsek 4:Gaštanova, Budovateľska, Dubová, Javorová, Riečna, Ružová, Starinska,Suchý Jarok, Agátová, Lieskovčík
Úsek 5: Oslobodideľov, Sadová, Lipová, Jilemnického sady, Fučíkové sady, Orechová, Lesná 

 

    

                                       1. termín                                                2.termín

Úsek 1:          28.02.2022 - 02.03.2022                     24.03.2022 - 25.03.2022
Úsek 2:           03.03.2022 - 09.03.2022                     28.03.2022 - 30.03.2022
Úsek 3:           10.03.2022 - 11.03.2022                     31.03.2022 - 01.04.2022 
Úsek 4:          14.03.2022 - 18.03.2022                     04.04.2022 - 06.04.2022 

Úsek 5:           21.03.2022 - 23.03.2022                     07.04.2022 - 08.04.2022

 

Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu.

V prípade záujmu  o túto službu z mestských lokalít, ktoré niesú v harmonograme uvedené je potrebnú

si ju nahlásiť  4 dni vopred, telefonicky alebo emailom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné osoby : Ing. Františka Mudra,  tel. č.: 0905 422 392,   mail: mudra@tshe.sk

                                Ing. Jozef Kopáč,        tel. č.: 0903 272 398,    mail: kopac@tshe.sk

 

Vzhľadom  na  kapacitné  možnosti Technických  služieb mesta  Humenné, upozorňujeme občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný.

Zároveň určujeme množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom.

 

Technické  služby  mesta  Humenné  ako  poskytovateľ   b e z p l a t n é h o  odvozu bioodpadu vyhradzujú právo  p r e r u š i ť  plánovaný zber v prípade neodkladných a nepredvídaných prác a služieb

Mesto Humenné logo kosit Envipak