Technické služby mesta Humenné

Zimná údržba 2020-2021

Zjazdnosť na štátnych cestách I. triedy zabezpečuje SSC Košice, na cestách II. a III. triedy v meste Humenné správca komunikácie SaÚC PSK oblasť Humenné, podľa § 9 Zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) č. 135/1961 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 12 vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Z. z. Zjazdnosť ostatných komunikácií a chodníkov v meste Humenné zabezpečujú Technické služby mesta Humenné.

Zimná údržba na cestách mestských komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť ciest v zimnom období t.j. odstránenie, prípadne zmierňovanie nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti, spôsobených poveternostnými a klimatickými vplyvmi. Presne plánovať tieto činnosti nie je možné; tieto sa musia predvídať. Preto pripravenosť musí byť taká, aby v jej priebehu bolo možné zvládnuť všetky kritické situácie. Riadenie zimnej služby je cieľavedomá činnosť jednotlivých zamestnancov, smerujúca k operatívnemu a kvalitnému zabezpečovaniu všetkých činností zimnej služby.

 

Mesto Humenné zriaďuje pre potreby riadenia zimnej služby operačný plán zimnej služby. Členmi štábu zimnej služby sú zástupcovia rozhodujúcich organizácií zabezpečujúcich zimnú službu, zástupcovia ORHaZZ, ORPZ - ODI, prípadne ďalšie osoby podľa konkrétnej potreby.

Zoznam členov operačného štábu zimnej služby:

Meno

Funkcia

Zamestnávateľ

Telefónne číslo

Ing. Milan Kuruc

predseda

Technické služby mesta Humenné

775 50 20/ 0911 634 623

Ing. Marián Šalata

člen

Mestský úrad Humenné

786 32 80/ 0908 639 021

Mgr. Marián Zub

člen

Mestská polícia Humenné

159

Ing. Jozef Kopáč

člen/zástupca

Technické služby mesta Humenné

788 00 51/ 0903 272 398

 

Poradie dôležitosti zimnej údržby ciest: 

I. poradie dôležitosti

 

A) Ulice po ktorých premáva MHD

B) Ďalšie priority

1.

Sadová ulica

1.

Sídl. III. za objektom Pošty

2.

Lesná

2.

Ul. Tolstého

3.

Hrnčiarska

3.

Ul. Chemlonská

4.

Osloboditeľov

4.

Nemocnica A. Leňa

5.

Sokolovská

5.

Poliklinika - Ul. Švermova

6.

Laborecká  (po Štefánikovu za koľajnicami)

6.

Zdravotné stredisko - Sídl. III.

7.

Nám. Slobody (za železnič. priecestím – obojstranne)

7.

Materské školy

8.

Štefánikova (za železnič. priecestím – obojstranne)

8.

Základné školy

9.

Sídlisko Pod Sokolejom

9.

Stredné školy

10.

Nemocničná

10.

Úrady

11.

Krátka

11.

Dom smútku - Ul. Janka Kráľa

12.

1. mája

12.

Ul. 26. novembra

13.

Gaštanová

13.

Námestie slobody

14.

Dubník

14

Platené parkoviská

15.

Poľana

15.

Ul. Janka Kráľa

16.

Laborecká

16.

Parkovisko pri okresnom súde

17.

Kudlovská

17.

Ul. Pugačevova

18.

Šmidkého

 

19.

Stavbárska

 

20.

Kalininova

 

21.

Poľná

 

22.

nástupište SAD (železničná stanica)

 

23.

Komenského

 

24.

Fidliková

 

25.

Suchý jarok

 
     

II. poradie dôležitosti

III. poradie dôležitosti

1.

Fučíkove sady

1.

Jánošíkova

2.

Jilemnického sady

2.

Gagarinova

3.

Gorkého ul.

3.

Záhradná

4.

Sídl. Poľana

4.

Wolkerova

5.

Majakovského

5.

Vihorlatská

6.

Mierová - úsek MK

6.

Kukorelliho (medzi blokmi)

7.

Budovateľská

7.

Lipová

8.

Iljikčana

8.

Puškinova

9.

Sovietskych hrdinov

9.

Sídl. II (vnútroblokové)

10.

Domašanská

10.

Hrnčiarska (k futbalovému ihrisku)

11.

Petrušovského

11.

Kukučínova

12.

Čsl. armády

12.

Sídl. I (vnútroblokové)

13.

Štúrova

13.

Dubník - ostatné MK

14.

Sládkovičova

14.

Školská

15.

Hviezdoslavova

15.

Gaštanová

16.

Dobrianskeho

16.

Orechová

17.

Duchnovičova

17.

Vaľaškovce (Čulenova, Čapajevova)

18.

Tyršova

18.

Pod Lesom

19.

Sídl. III (Darg. hrdinov a Třebíčska)

19.

Liesková

20.

Sídl. Pod Sokolejom (midzi blokmi)

20.

Jasenovská (k Oldrati)

21.

Ul. SNP

21.

Lúčna

   

22.

Lieskovčík

   

23.

Sídl. Pod Sokolejom IBV

 

Poradie dôležitosti chodníkov pre výkon zimnej údržby:

1.

Staničná

 

21.

Mierová - po kasárne

2.

Vihorlatská

 

22.

Sokolovská

3.

Ševčenkova

 

23.

Osloboditeľov

4.

Sídl. Pod Sokolejom

 

24.

Sídl. Pod Sokolejom

5.

Sídl. III

 

25.

spoj. chodník sídl. II A

6.

Budovateľská

 

26.

Sídl. III (za poštou)

7.

Spoj. chodník Oslobod. a Lesná

 

27.

Dubník

8.

Hrnčiarska

 

28.

Pugačevova

9.

Park Mieru - vydlažd. plochy

 

29.

Školská

10.

Mierová

 

30.

Krátka

11.

1. mája

 

31.

Nadjazd

12.

Komenského

 

32.

Brestovská

13.

Družstevná

 

33.

Sninská

14.

Nemocničná

 

34.

Duchnovičova

15.

Hviezdoslavova

 

35.

Čsl. armády

16.

Kudlovská

 

36.

Štúrova

17.

Nám. Slobody

 

37.

Na Podskalku

18.

26. novembra

 

38.

Lipová

19.

Štefánikova

 

39.

Chemlonská

20.

Kukorelliho

 

 

 

Mesto Humenné logo kosit Envipak