Zber a separovaný odpad

ZMENA vývozu zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov od 1.6.2020

zmena1

 

 

ZAKAZUJE sa vhadzovať do nádob na komunálny odpad - biologicky rozložiteľný odpad, drobný stavebný odpad, objemné a nebezpečné odpady, pneumatiky, odpadové oleje z motorových vozidiel. Zložky triedeného odpadu – plasty, papier, sklo, tetra paky, obaly z kovu, ktoré sú súčasťou harmonogramu zberu separovaného odpadu.

V prípade zistenia, že sa takýto odpad nachádza v nádobe na komunálny odpad, nádoba nebude vyprázdnená. Následné vyprázdnenie bude až po vytriedení a odstránení odpadov, ktoré do nádoby nepatria, majiteľom nádoby.

V prípade, že nedôjde k náprave, TS mesta Humenné v spolupráci s Mestskou políciou pristúpia k prísnejším opatreniam.

 

Bližšie informácie : PhDr. Dagmar Krajníková, tel.: 0903 272 406

 

→  

Mesto Humenné logo kosit Envipak