Údržba verejnej zelene

H a r m o n o g r a m jesenného upratovania v meste Humenné v roku 2019

V súvislosti so zabezpečením jesenného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť následovným harmonogramom.

Termín akcie 07. 10. 2019 - 28. 10. 2019

 

  1. Rozsah činností

   - čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov,

   - upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov,

   - údržba trávnatých plôch,

   - odstraňovanie divokých skládok odpadu a nepotrebného materiálu z ver. priestranstiev mesta,

   - čistenie cintorína

 

  1. Propagácia akcie

   - spravodajstvo HNTV

   - www.tshe.sk

   - www.humenne.sk

   - www.humencanonline.sk

 

 

  1. Materiálno-technické zabezpečenie

            Technické služby zabezpečia mechanizmy na odvoz odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev. Počas jesenného upratovania budú Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvozom odpadu a čistením mesta vyčlenené mechanizmy:

   - 2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov,

   - 1 auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov,

   - 1 FIAT na zber drobného odpadu,

   - v prípade potreby sa vyčlenia ďalšie mechanizmy.

 

  1. Rozpis jesenného upratovania

 

            Činnosti súvisiace s jesenným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Technických služieb, obyvateľmi mesta - majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády a drobnými obecnými službami pod vedením koordinátora.

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na objemný odpad – veľkorozmerný odpad (gauče, nábytky, kreslá, dvere) rozobraté na menšie časti

    

Dátum pristavenia kontajnera

Dátum odvozu a premiestnenie kontajnera

 

Lokalita

07.10.2019

09.10.2019

Jasenovská cip, Jasenovská 105, Na Podskalku, Čapajevova-Valaškovská, Valaškovská most, Košická MHD, Jasenovská ihrisko

09.10.2019

11.10.2019

Kudlovská zvonica, Kudlovská točňa, Kudlovská-Poľana, Šmidkého nad ZŠ, Jánošikova-Kalininova, Pod lesom pri č. 9 a pri č. 18

11.10.2019

14.10.2019

J.Kráľa, Domašanská, Sov. hrdinov, Brestovská 2x, Záhradná, Majakovského

14.10.2019

16.10.2019

Sadová MHD, Osloboditeľov, Orechová pri č. 32 a pri č. 16, Fuč. sady, Jil. sady , Lipová medzi 25-27

16.10.2019

18.10.2019

Sídl. Poľana park, Sídl. Poľana pri 59, Sídl. Poľana pri 37, Sídl. Poľana 51Lieskova, Kukučínova, Jasenovská bytovka

18.10.2019

21.10.2019

Pugačevova 1, Čsl.armády – Pugačevova, Pugačevova 20, Družstevná 1469, Kukorelliho, Štúrová vým., Štúrová archív

21.10.2019

23.10.2019

Gaštanová CO, Gaštanová 110, Gaštanová dent.stred., Na Lieskovčíku, Agátová, Starinská stred MHD, Budovateľská

23.10.2019

25.10.2019

Starinská točňa, Starinská pod ihriskom, Starinská nad obchod, Suchý jarok, Valaškovská- Jasenovská, Poľná záhradkari

25.10.2019

28.10.2019

Laborecká 28, Třebíčska 14-15, Darg.hrdinov 15, Tyršova, Puškinova stred, Na Podskalku 20, Dobrianskeho-Sokolovská

            Termín ukončenia jesenného upratovania 08.11.2019.

            Bližšie informácie na nižšie uvedených číslach:

            775 43 56, 0903 272 406 - prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnery na objemný odpad

            788 00 53, 0905 422 392 - prevádzka verejnej zelene – poskytnutie mechanizmov na odvoz vyhrabaného lístia, trávy a konárov. Harmonogram odvozu                                                                                                                    biologicky rozložiteľného odpadu.

            775 50 20, 0903 272 415 – sekretariát TS

            Veľkoobjemové kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné. 

            ZAKAZUJE sa vhadzovať do kontajnerov biologicky rozložiteľný odpad, akumulátory a batérie, pneumatiky, odpadové oleje z motorových vozidiel, elektronické zariadenia a drobný stavebný odpad. Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.

            Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) majú občania možnosť doviezť do areálu TS, Sninská 27, Humenné v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok celoročne. Avšak súčasťou harmonogramu jesenného upratovania je aj harmonogram zberu BRO, ktorý tvorí samostatnú časť (bližšie informácie na tel. čísle 0905 422 392)

            Akumulátory a batérie, farby, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok (bližšie informácie na tel. čísle 057/775 43 56, 0903 272 406).

ZAKAZUJE SA vhadzovať alebo ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do kontajnerov alebo ku kontajnerom. Občania mesta Humenné môžu odovzdať odpad v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok., na prevádzku TS, Sninská 27, Humenné. Drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 spoplatnený v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN o  miestnych daniach   a miestnom   poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady   č. 130/2014, Doplnok 1, vo výške 0,045 €/kg. Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.    

 

V Humennom 25.9.2019

  

                                                                                                                                                                                                       Ing. Milan Kuruc

                                                                                                                                                                                     riaditeľ Technických služieb mesta Humenné

Mesto Humenné ekoservis Envipak