Údržba verejnej zelene

Oznámenie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu 2/2019

Technické služby mesta Humenné na základe vlastnej iniciatívy poskytujú občanom bezplatnú službu odvozu orezaných konárov zo stromov

a kríkov podľa tohto harmonogramu:

  

     Harmonogram zberu biologicky rozložiteľného odpadu  2/2019: 

 Úsek 1: Vaľaškovská, Čulenova, Čapajevoca, Jasenovská, Na Podskalku, Lúčna, Kukučínova
 Úsek 2:  Gagarinová, Iljikčana, Jánošíkova, Kudlovská, Liesková, Pod Lesom. Sídl. Poľana, Stavbárska, Šmidkého, Wolkerová, Záhradná, Kalininova
 Úsek 3:  Oslobodideľov, Sadová,Lipová, Jilemnického sady, Fučíkové sady, Orechová, Lesná
 Úsek 4:  Gaštanova, Budovateľska, Dubová, Javorová, Riečna, Ružová, Starinska,Suchý Jarok, Agátová, Lieskovčík
 Úsek 5:  Štúrova,Pugačevova,Kpt.Nálepku,Československej Armády,Sovietských hrdinov,Domašanská,Petrušovského,Janka Kráľa, Hviezdoslavova,                 Majakovského, Brestovská
 
Úsek 1:           01.10.2019 - 02.10.2019,             18.10.2019 ; 21.10.2019
Úsek 2:          03.10.-04.10.;07.10.2019,            22.10.2019 - 24.10.2019
Úsek 3:          08.10.2019 - 10.10.2019,             28.10.2019 - 30.10.2019
Úsek 4:          11.10.2019;  14.10.2019,              04.10.2019 - 05.11.2019
Úsek 5:          15.10.2019 - 17.10.2019,              06.11.2019 - 08.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram je prispôsobený uliciam s najvyššou frekvenciou vývozu bioodpadu. V prípade mestských lokalít, ktoré niu sú v harmonograme

uvedené, požadujem, aby sa v prípade záujmu o túto službu obyvatelia prihlásili  4 dni vopred, buď telefonicky alebo emailom.

 

 Kontaktné osoby : Ing. Františka Mudra, tel. č. 0905 422 392, mail: mudra@tshe.sk

                                 Ing. Jozef Kopáč. tel. č. 0903 272 398, mail: kopac@tske.sk

 

Vzhľadom  na  kapacitné  možnosti Technických  služieb mesta  Humenné, upozorňujeme občanov, že vývoz uvádzaných zložiek biologicky 

rozložiteľného odpadu nebude mimo uvedených termínov a určených lokalít realizovaný.

 Zároveň určujeme množstevné obmedzenie zberu na hodnotu max. 5 m3 konárov na rodinný dom alebo bytový dom.

  

Technické služby mesta Humenné ako poskytovateľ bezplatného odvozu bioodpadu vyhradzujú právo prerušiť plánovaný zber v prípade

neodkladných a nepredvídaných prác a služieb.

 

 

Mesto Humenné ekoservis Envipak