Technické služby mesta Humenné

Jarné upratovanie v meste Humenné v roku 2020

V súvislosti so zabezpečením jarného upratovania v meste Humenné, Technické služby mesta Humenné sa budú riadiť nasledovným harmonogramom.

 

Termín akcie - 10. 03. - 03. 04. 2020 - I. etapa                            

                        - 03. 04. - 08. 04. 2020 - II. etapa – podľa požiadaviek predsedov  SVB

 

 1. Rozsah činností

 •  čistenie verejných priestranstiev, námestí a parkov,
 •  upratovanie verejných priestranstiev bytových a rodinných domov v spolupráci s užívateľmi bytov a domov,
 •  údržba trávnatých plôch,
 •  odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z ver. priestranstiev mesta,
 •  čistenie komunikácií,  
 • pristavenie kontajnerov na objemný odpad podľa pokynov na to zodpovedných pracovníkov. 

2Propagácia akcie

3. Materiálno-technické zabezpečenie

Technické služby zabezpečia mechanizmy na odvoz vyhrabaného odpadu školám, z bytových a rodinných domov, z parkov a verejných priestranstiev. Počas

jarného upratovania budú Technickými službami pre činnosti súvisiace s odvezením odpadu a čistením mesta vyčlenené mechanizmy:

 • 2 traktory pre zber vyhrabaného lístia, trávy a konárov,
 • 1 auto na odvoz veľkoobjemových kontajnerov,
 • 1 fiat Ducato na zber drobného odpadu,
 • v prípade potreby sa vyčlenia ďalšie mechanizmy.

4. Rozpis jarného upratovania

 Činnosti súvisiace s jarným upratovaním budú zabezpečované zamestnancami Technických služieb, obyvateľmi mesta - majiteľmi rodinných domov a v spolupráci s predsedami vlastníkov bytov na základe zorganizovanej brigády.

 

Stanoviská rozmiestnenia 7 m3 kontajnerov na jarné upratovanie: 

 I. etapa od 10. 03. - 03. 04. 2020

 • 10.03.- 13.03.2020       Kudlovská (zvonica, točňa, pri požiarnikoch), Kudlovská- Sídl. Poľana, Sídl.Poľana park, Sídl. Poľana (pri č. 59, 37,), Liesková,                                                                                      Kalininova-Jánošikova
 • 13.03. - 17.03.2020      Majakovského, Brestovská 2x, J. Kráľa, Sov. hrdinov, Domašanská, Záhradná, Pod lesom pri č. 9 a č. 18
 • 17.03. - 20.03.2020      Osloboditeľov, Orechová pri č. 32 a č. 16, Fuč. sady, Jil. sady, Sadová, Lipová pri č. 25-27, Puškinova   stred, Tyršova, 
 • 20.03. - 24.03.2020     Jasenovská cip, Na Podskalku, Jasenovská pri č. 105, Jasenovská ihrisko, Čapajevova – Valaškovská, Valaškovský most pri parku, Kukučínova, Košická (pri zastávke MHD),Gaštanová pri č.110, Gaštanová CO, Na lieskovčíku, Gaštanová -dent.stred., Budovateľská, Sarinská točňa MHD, Starinská obchod,                                                                       Starinská ihrisko, Starinská hlavná (stred - pod MHD),  Agátová
 • 24.03. - 27.03.2020    Gaštanová pri č.110, Gaštanová CO, Na lieskovčíku, Gaštanová -dent.stred., Budovateľská, Sarinská točňa MHD, Starinská obchod, Starinská ihrisko, Starinská hlavná (stred - pod MHD),  Agátová
 • 27.03. - 31.03.2020     Čsl. armády - Pugačevova, Pugačevova 1870/20, Poľná – záhradkári, Pugačevova 1, Družstevná 1469 stred, Štúrova (pri archíve, pri                                                                      výmeníku), Suchý jarok,
 • 31.03. -03.04.2020     Ševčenkova pri č. 10, Laborecká pri č. 28, Třebíčska č. 14-15, Darg.hrdinov 15, Dobrianskeho 51,53, Duchnovičova – Hrnčiarska,                                                                            Valaškovská-  Jasenovská, , Jasenovská bytovky, Mierova pri M3/A výmenník

Veľkoobjemové kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné. 

Termín ukončenia jarného upratovania 08.04.2020.          

Bližšie informácie na nižšie uvedených číslach:

 • 775 43 56, 0903 272 406 - prevádzka komunálneho odpadu – pristavenie a odvoz 7 m3 kontajnery, resp. ďalšie pristavenia 7 m3 kontajnerov na objemný odpad

Veľkoobjemové kontajnery sú prístupné všetkým občanom mesta Humenné

Biologicky rozložiteľný odpad (vyhrabaná tráva, lístie, konáre, BRO zo záhrad) majú občania možnosť doviezť do areálu TS, Sninská 27, Humenné v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok celoročne. Avšak súčasťou harmonogramu jesenného upratovania je aj harmonogram zberu BRO, ktorý tvorí samostatnú časť (bližšie informácie na tel. čísle 0905422392, 0903 272 398, www.tshe.sk, www.humenne.sk).

Akumulátory a batérie, odpadové oleje z motorových vozidiel a vyradené elektronické zariadenia môžu občania mesta priniesť do areálu Technických služieb mesta Humenné v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok (bližšie informácie na tel. čísle 057/775 43 56, 0903 272 406).

 

ZAKAZUJE SA:

vhadzovať alebo ukladať DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD do kontajnerov alebo ku kontajnerom. Občania mesta Humenné môžu odovzdať odpad v prevádzkovej dobe od 600-1400 hod., pondelok až piatok., na prevádzku TS, Sninská 27, Humenné. Drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 spoplatnený v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN o  miestnych daniach   a miestnom   poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady   č. 160/2019, vo výške 0,048 €/kg. Porušenie zákazu sa bude trestať pokutou.    

 

                                                                           

Mesto Humenné logo kosit Envipak